Zopiklon Pilum

Zopiklon Pilum tillhandahålls av ett ungt, svenskt läkemedelsföretag – Pilum Pharma, som licensierar receptbelagda läkemedel och tillhandahåller dessa i Skandinavien.

Zopiklon Pilum är ett snabbverkande sömnmedel, som ger effekt inom 30 minuter och används för att behandla olika former av sömnbesvär. Framförallt förskrivs vid insomningsproblem eller om du ofta vaknar under natten alt. Mycket vaknar mycket tidigt på morgonen. Denna typ av insomningstabletter påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och hjälper dig därmed till en bättre sömn.

Zopiklon Pilum ska endast användas vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under avgränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

Har du ordinerats Zopiklon Pilum och vill veta mer om läkemedlet? Läs mer här!

 • Innan du börjar med Zopiklon Pilum
 • Biverkningar
 • Andra effekter av Zopiklon Pilum
 • Toleransutveckling, beroende och utsättningssymptom
 • Körförmåga och användning av maskiner kan påverkas
 • Graviditet och amning
 • Zopiklon Pilum och andra läkemedel
 • Så här använder du Zopiklon Pilum
 • Överdos av Zopiklon Pilum
 • Sömnlöshet efter avslutad behandling
 • Förvaring av Zopiklon Pilum
 • Innehållsdeklaration

Innan du börjar med Zopiklon Pilum

Använd inte Zopiklon Pilum om du:

 • är överkänslig mot den aktiva substansen zopiklon eller mot något av övriga innehållsämnen
 • har en allvarlig leversjukdom eller muskelsjukdomen myastenia gravis
 • har allvarligt nedsatt andningsfunktion
 • lider av sömnapné/andningsstillestånd under sömnen.

 

Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandlingen om du:

 • har nedsatt leverfunktion eller nedsatt andningsfunktion
 • är äldre
 • tidigare har varit beroende av droger eller alkohol
 • är laktosintolerant
 • är gravid eller ammar då

Biverkningar av Zopiklon Pilum

Zopiklon Pilum kan som alla läkemedel orsaka biverkningar, men det är inte alla användare som drabbas av dem.

De vanligaste biverkningarna (drabbar fler än 1 av 100 användare) är;

 • Övergående muntorrhet och bitter smak i munnen. Detta ökar risken för karies och hål i tänderna, varför du bör borstar tänderna noga två gånger per dag med fluortandkräm.
 • Dåsighet (beroende av dosens storlek)

Mindre vanliga biverkningar (drabbar färre än 1 av 100 användare) är;

 • Huvudvärk
 • Förändrat drömmönster
 • Illamående
 • Oro
 • Yrsel

Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 1000 användare) kan vara;

 • Irritation, upprördhet
 • Aggressivitet, raserianfall
 • Förvirring, koncentrationssvårigheter
 • Minnesluckor
 • Hallucinationer, ångest
 • Hudutslag, klåda, nässelfeber
 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Påverkan på leverenzymer

Om du upplever biverkningar, och framförallt om några biverkningar blir värre, eller om du upptäcker något som inte nämnts här men som du tror är en biverkan, ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Andra effekter av Zopiklon Pilum

När du använder Zopiklon Pilum kan du också drabbas av effekter som nedsatt korttidsminne, oväntade psykiska reaktioner och sömngång.

Nedsatt korttidsminne

Zopiklon Pilum kan leda till att du upplever ett nedsatt korttidsminne. Om det inträffar, så upplever du det vanligen några timmar efter att du tagit läkemedlet. Om du kan sova ostört i 7-8 timmar efter intag av dina tabletter, så minskar du risken för detta.

Psykiska reaktioner

Vid användning av läkemedel som Zopiklon Pilum kan följande reaktioner inträffa:

 • rastlöshet
 • upprördhet
 • irritabilitet
 • aggressivitet
 • vanföreställningar (illusioner)
 • raserianfall
 • mardrömmar
 • se, höra eller känna saker som inte är verkliga (hallucinationer)
 • allvarligt psykiskt tillstånd med personlighetsförändring och förlorad verklighetskontakt (psykos)
 • opassande beteende
 • övriga beteendestörningar

Äldre patienter har en större risk för psykiska reaktioner och upplever du att något av symptomen ovan ska du kontakta din läkare för råd och ev. sluta ta Zopiklon Pilum.

Sömngång

Användning av Zopiklon Pilum kan leda till att du gör saker utan att minnas det. Det kan t.ex. handla om sömngång och andra liknande beteenden som att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt. Denna effekt har rapporterats för patienter som inte varit tillräckligt vakna och tagit zopiklon.

Risken för att drabbas ökar om:

 • alkohol eller vissa andra läkemedel (t ex narkotiska, smärtstillande, antipsykotiska, ångestdämpande/lugnande läkemedel eller sömnmedel) används samtidigt som du behandlas med dessa insomningstabletter
 • om Zopiklon Pilum tas i högre doser än rekommenderat

Om du upplever något av symtomen ovan ska du kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan då besluta att avbryta behandlingen med Zopiklon Pilum.

Körförmåga och användning av maskiner kan påverkas

När du behandlas med Zopiklon Pilum kan din reaktionsförmåga försämras. Det kan påverka din förmåga att köra bil och också påverka dig vid andra tillfällen då det krävs en skärpt uppmärksamhet, t ex vid precisionsarbete eller användning av maskiner.

Ansvaret för att bedöma om ditt allmäntillstånd tillåter att du framför ett motorfordon eller utför ett arbete som kräver skärpt vaksamhet är ditt eget. Diskutera med din läkare eller om du känner dig osäker.

Vill du ha ytterligare djupare information om biverkningar av den verksamma substansen zopiklon hittar du det här, zopiklon och biverkningar.

Graviditet och amning

Vid graviditet kan det finnas en risk fostret påverkas av behandlingen. Likaså passerar Zopiklon Pilum över till barnet med modersmjölken. Rådgör därför alltid med din läkare innan du börjar använda denna typ av insomningstabletter under graviditet eller amning.

Toleransutveckling, beroende och utsättningssymptom

Efter upprepad dosering med Zopiklon Pilum under ett antal veckor kan effekten minska, en s.k. toleransutveckling. Rådgör med din läkare om du upplever att verkan av dina tabletter avtar.

Använder du Zopiklon Pilum längre än föreskriven tid, eller i större doser än ordinerat, kan det leda till så väl fysiskt och psykiskt beroende. Risk för beroende är också högre om du missbrukar eller har missbrukat alkohol eller läkemedel och/eller har en uttalad psykiatrisk diagnos eller personlighetsstörning.

Har du utvecklat ett fysiskt beroende av Zopiklon Pilum kan ett plötsligt avbrott i medicineringen leda till s.k. utsättningssymtom. Det kan t.ex. röra sig om huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.

Användning av andra läkemedel

Din behandling med Zopiklon Pilum kan påverka och påverkas av andra läkemedel. kan Berätta därför för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.

Det är extra viktigt att din läkare får kännedom om att du redan behandlas med läkemedel/medel:

 • mot depression, ångest och demens (psykofarmaka)
 • mot bakterie- och svampinfektioner som innehåller erytromycin, itrakonazol och rifampicin
 • som används för behandling av epilepsi och som innehåller fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin
 • som används vid behandling av HIV-infektioner
 • naturläkemedel som innehåller Johannesört

Så här använder du Zopiklon Pilum

Den aktuella dosen av Zopiklon Pilum och behandlingstiden ska bestämmas av din läkare, som anpassar den individuellt för dig. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare, eller personalen på apoteket, om du är osäker.

Din behandlingstid bör vara så kort som möjligt och trappas ut gradvis när det är dags att sluta med medicinen.

Dosering

Vanlig dos för vuxna: En tablett vid sänggåendet.

För att få en snabb effekt bör du tabletten i sittande i upprätt ställning tillsammans med 1/2 glas vatten. Då tabletterna normalt verkar inom en halvtimme är det viktigt att du tar dem i snar anslutning till sänggåendet eller först när du inte kunnat somna på naturlig väg.

Undvik samtidig användning av alkohol under behandlingen med Zopiklon Pilum.

Om du har glömt att ta Zopiklon Pilum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Ta inte heller Zopiklon Pilum som har ett utgånget datum. Utgångsdatumet hittar du på datum kartongen efter ”Utg.dat” och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Överdos av Zopiklon Pilum

Har du ätit en för stor mängd av Zopiklon Pilum, eller om ett barn fått i sig preparatet av misstag, kontakta omgående läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefon 112 för rådgivning och bedömning av riskerna.

Sömnlöshet efter avslutad behandling

Efter en behandling med Zopiklon Pilum kan din tillfälliga sömnlöshet återkomma, ibland i en mer allvarlig form. Andra symptom du kan uppleva efter avslutad behandling kan t.ex. vara humörförändringar, ångest och rastlöshet.

 

Risken för dessa symptom är större om du avbryter behandlingen hastigt. Upplever du dessa symptom efter att du avslutat din behandling bör du rådgöra med din läkare.

Förvaring av Zopiklon Pilum

Zopiklon Pilum ska alltid förvaras;

 • Utom syn- och räckhåll för barn
 • Vid högst 25 °C

Zopiklon Pilum är så väl ljuskänsligt som fuktkänsligt, förvara därför alltid medicinen i sin originalförpackning.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Medicin som inte längre används ska du lämna till apoteket för omhändertagande och destruktion för att skydda miljön.

Innehållsdeklaration

Zopiklon Pilum är en filmdragetablett och finns i två doseringar; 5 resp. 7,5 mg

 • Zopiklon Pilum, 5 mg
 • Zopiklon Pilum, 7,5 mg

Zopiklon, den verksamma substansen som finns i Zopiklon Pilum, kan även vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns här. Fråga alltid läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ deras instruktion.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärnan: vattenfritt kalciumvätefosfat, potatisstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat.
 • Filmdrageringen: hypromellos, titandioxid (E 171), laktosmonohydrat, makrogol, triacetin.

Läkemedelet innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Zopiklon Pilum.