Zopiklon Mylan

Zopiklon Mylan är ett sömnmedel (hypnotikum) som används vid kortvariga, men så svåra sömnbesvär att de blir handikappande eller orsakar utmattning. Preparatet verkar i hjärnan och ger upphov till att du känner sömnighet.

En behandlingstid med Zopiklon Mylan bör vara så kort som möjligt – och varierar vanligtvis mellan några dagar och upp till två veckor. En behandlingstid bör inte vara längre än fyra veckor, inklusive utsättningsprocessen då dosen stegvis minskas.

Substansen zopiklon, som finns i Zopiklon Mylan, kan även vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns här. Fråga alltid läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ deras instruktion.

Har du ordinerats Zopiklon Mylan och vill veta mer om läkemedlet? Läs mer här!

 • Innan du börjar med Zopiklon Mylan
 • Biverkningar
 • Andra effekter av Zopiklon Mylan
 • Toleransutveckling, beroende och utsättningssymptom
 • Körförmåga och användning av maskiner kan påverkas
 • Graviditet och amning
 • Zopiklon Mylan och andra läkemedel
 • Så här använder du Zopiklon Mylan
 • Överdos av Zopiklon Mylan
 • Avsluta behandlingen
 • Förvaring av Zopiklon Mylan
 • Innehållsdeklaration

Innan du börjar med Zopiklon Mylan

Det är inte lämpligt att använda Zopiklon Mylan om du;

 • är allergisk eller överkänslig mot substansen zopiklon eller mot något annat ämne som ingår i Zopiklon Mylan
 • lider av någon muskelsjukdom som ger upphov till hängande ögonlock, dubbelseende, tal- och sväljsvårigheter eller ibland muskelsvaghet i armar och ben (myastenia gravis)
 • har en allvarlig leversjukdom
 • lider av oregelbunden andning eller sömnapné när du sover
 • är under 18 år

Var ytterst försiktig med Zopiklon Mylan om du;

 • är äldre eller
 • brukar bli förvirrad
 • har leverproblem
 • har nedsatt andningsfunktion sedan tidigare, då Zopiklon Mylan minskar andningsförmågan
 • har eller har haft depression, ångest eller psykotisk sjukdom. Dessa tabletter kan göra att symptomen förvärras eller kommer tillbaka
 • har, eller har haft, alkohol- eller drogmissbruk
 • är överkänslig eller intolerant mot vissa sockerarter, t.ex. laktos
 • lider av någon ovanlig ärftlig sjukdom som galaktosintolerans, lapp-laktasbrist eller glukos-galaktos malabsorption

Allergisk reaktion

Det är viktigt att du slutar ta Zopiklon Mylan och omedelbart pratar med din läkare, eller uppsöker närmsta sjukhus, om du skulle uppleva en allvarlig allergisk reaktion med följande symptom:

 • allvarliga andningssvårigheter
 • yrsel (anafylaktisk chock)
 • svullnad av ansikte och svalg (angioödem)
 • allvarliga hudreaktioner

Biverkningar

Zopiklon Mylan kan, som alla läkemedel, orsaka biverkningar. Biverkningarna kan ha olika svårighetsgrad, dock upplevs inte biverkningarna av alla användare.

De vanligaste biverkningarna (drabbar fler än 1 av 100 användare) är;

 • Muntorrhet
 • Bitter eftersmak
 • Dåsighet

Mindre vanliga biverkningar (drabbar färre än 1 av 100 användare) är;

 • Ångest
 • Mardrömmar
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Yrsel

Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 1000 användare) kan vara;

 • Minnesluckor (amnesi)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förvirring
 • Agitation, häftig oro och rastlöshet
 • Irritation
 • Aggressivitet
 • Hallucinationer
 • Hudutslag
 • Ökade leverenzymnivåer

Om du upplever biverkningar, och framförallt om några biverkningar blir värre – eller om du upptäcker någon biverkan som inte nämns här – ska du kontakta läkare eller apotekspersonal omgående.

Toleransutveckling, beroende och utsättningssymptom

När du använder Zopiklon Mylan kan du råka ut för tillvänjningssymptom. Det har inträffat om du efter några veckor märker att tabletterna inte fungerar lika bra som de gjorde när du påbörjade behandlingen. Om du har ett tillväjningsproblem med medicinen ska du kontakta din läkare, då en justering av ordinerad dos kan behövas.

Som med alla medicin av den här typen, finns en risk för beroende vid användning av Zopiklon Mylan. Risken att bli beroende är större om du tidigare har missbrukat alkohol eller droger och risken ökar med dosen och behandlingstidens längd. Ju större dos och ju längre behandlingstid, desto större risk för beroende.

När det är dags att avsluta din behandling med Zopiklon Mylan är det viktigt att du trappar ner medicineringen gradvis för att minska effekterna av ev. utsättningssymptom.

Efter avslutad behandlingen kan det hända att dina sömnbesvär återkommer. Du kan också uppleva att du får huvudvärk, blir nervös, får muskelvärk eller upplever spänningstillstånd, förvirring, rastlöshet och irritation. Detta är tecken på utsättningssymptom.

Körförmåga och användning av maskiner kan påverkas

Zopiklon Mylan kan göra att du känner dig dåsig och även orsaka koncentrationssvårigheter eller muskelsvaghet. Om du känner dig yr eller dåsig, eller har synstörningar som en följd av att du ätit dina tabletter ska du inte kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner under den tid du använder läkemedlet.

Du ansvarar själv för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

En annan faktor som kan påverka din förmåga i de här avseendena är effekter och/eller biverkningar av ditt läkemedel. Vill du ha ytterligare djupare information om biverkningar av den verksamma substansen zopiklon hittar du det här: zopiklon och biverkningar.

Graviditet och amning

Då Zopiklon Mylan inte ska tas under en graviditet är det viktigt att du berättar för din

läkare om du är gravid, eller planerar att bli gravid under behandlingen. Den aktiva substansen kan påverka fostret. Ät inte heller Zopiklon Mylan under amning, då medicinen kan passera över till bröstmjölken.

Rådgöra med din läkare eller diskutera med apotekspersonal innan du tar någon tablett.

Användning av andra läkemedel tillsammans med Zopiklon Mylan

Eftersom Zopiklon Mylan i kombination med andra läkemedel kan ge oönskade effekter, är det viktigt att du berättar för din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och är extra viktigt gällande följande preparat:

 • Psykosläkemedel och mediciner som används vid behandling av vissa mentala eller känslomässiga tillstånd
 • Andra sömnmedel (sedativa)
 • Antidepressiva läkemedel
 • Antibiotika som erytromycin och klaritromycin
 • Medel mot svampinfektioner som itrakonazol och ketokonazol
 • Medel för behandling av HIV-infektioner
 • Medel som ökar leverfunktionen, såsom rifampicin, fenobarbital, fenytoin och Johannesört (fråga din läkare vilka läkemedel som har den här effekten)
 • Medel för behandling av epilepsi som karbamazepin

Så här använder du Zopiklon Mylan

Du ska alltid ta dina Zopiklon Mylan i enlighet med de anvisningar du fått av din läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletten tas tillsammans med ett glas vätska i anslutning till sänggåendet. Du bör ta tabletten i upprätt ställning, inte när du ligger ner. En normal dos är en tablett (5mg eller 7,5 mg) omedelbart före sänggående. Dosen bör inte överskridas om inte din läkare har gett dig rådet att göra det.

Zopiklon Mylan med mat och dryck

När du äter Zopiklon Mylan ska du inte dricka alkohol, eftersom den lugnande effekten av läkemedlet kan öka. Effekten kan kvarstå nästkommande morgon och bl.a. påverka din förmåga att köra bil.

Under behandling med Zopiklon Mylan bör du också vara försiktig med grapefruktjuicer, som kan öka effekten av ditt läkemedel. Prata med din läkare eller apotekspersonal om du vanligtvis dricker grapefruktjuice eller äter grapefrukt.

Zopiklon Mylan ska inte ges till barn under 18 år.

Om du har glömt att ta Zopiklon Mylan

Skulle du glömma att ta din dos innan sänggåendet och du kommer på det under natten, så ska du endast ta den glömda dosen om du alltjämt har möjlighet att få sova oavbrutet i 7-8 timmar efter det du tagit tabletten.

Om det inte är möjligt, så ska du inte ta din nästa dos förrän i samband med sänggående nästa kväll. Du ska inte ta en dubbel dos för att uppväga för en glömd tablett.

Överdosering av Zopiklon Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för en bedömning av risken samt rådgivning.

Symptom på överdos kan variera mellan extrem dåsighet till koma. Symptomen förstärks också om överdoseringen skett i samband med stora intag av alkohol.

Om du uppsöker sjukvård;

 • se till att ha sällskap, eftersom du efter en överdos snabbt kan bli dåsigare och dåsigare
 • ta med resterande tabletter och förpackningen till vårdinrättningen

Att avsluta en behandling med Zopiklon Mylan

När det är dags att avsluta din behandling med Zopiklon Mylan ska det göras successivt och stegvis. Risken är annars att den sömnlöshet Zopiklon Mylan var avsedd att behandla kommer tillbaka med större intensitet (s.k. rebound insomnia). Om du avslutar medicineringen snabbt kan du också råka ut för andra utsättningssymptom som ångest, rastlöshet och humörsvängningar. Dessa symptom försvinner dock med tiden.

Om du har blivit fysiskt beroende av Zopiklon Mylan och avbryter behandlingen plötsligt kan det leda till att du får huvudvärk, spänningar, muskelvärk. Du kan också uppleva symptom som förvirring, ångest, onormalt ökad svettning från händer, fötter, armhålor och ljumskar, rastlöshet och irritation, hallucinationer, ökad hjärtrytm eller onormal hjärtrytm, mardrömmar, personlighetsförändringar eller känsla av att omvärlden är overklig. I väldigt sällsynta fall har också kramper rapporterats. Det är därför viktigt att all behandling med Zopiklon Mylan avslutas gradvis.

Förvaring av medicinen

All medicin ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn och vid högst 25°C.

Dina tabletter ska användas före utgångsdatumet som anges på kartongen efter Utg.dat. eller på blistret efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Du ska inte kasta medicinen i avloppet eller bland hushållsavfall. Medicin som inte längre används ska du lämna till apoteket för omhändertagande och destruktion för att skydda miljön.

Innehållsdeklaration

Zopiklon Mylan är en filmdragetablett och finns i två doseringar;

 • Zopiklon Mylan, 5 mg
 • Zopiklon Mylan, 7,5 mg

Den aktiva substansen är zopiklon, ett ämne som även kan vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns här. Fråga alltid läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ deras instruktion.

Övriga innehållsämnen är;

 • laktos 20,5 mg,
 • kalciumvätefosfat
 • majsstärkelse
 • povidon
 • magnesiumstearat
 • hypromellos
 • titandioxid (färgämne E 171)
 • makrogol

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta tabletter med Zopiklon Mylan.