Zopiclone Actavis

Zopiclone Actavis är ett sömnmedel som används vid olika typer av sömnbesvär, t.ex. när du har svårighet att somna in, när du vaknar för tidigt på morgonen eller för ofta på nätterna. Preparatet ska bara användas vid kortvarig och tillfälliga besvär. Har du kroniska sömnbesvär ska det endast användas under en begränsad tid.

Zopiclone Actavis verkar normalt inom 30 minuter efter att du tagit dem. Tabletterna påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova och lämnar kroppen relativt snabbt, varför det är liten risk att man känner sig dåsig dagen efter man tagit tabletten.

Har du ordinerats Zopiclone Actavis och vill veta mer om det? Läs mer på den här sidan!

Att tänka på innan och när tabletterna används

All behandling med sömnmedel bör endast pågå under kortare perioder och vara temporär, då risk för tillvänjning finns med Zopiclone Actavis.

Innan du påbörjar en behandling med Zopiclone Actavis bör du rådgöra med din läkare, vilket är extra viktigt om du har nedsatt leverfunktion och/eller nedsatt andningsfunktion. Äldre personer och personer med nedsatt allmäntillstånd och/eller missbrukare bör alltid iaktta försiktighet vid behandling med detta läkemedel.

Har du haft sömnsvårigheter under en längre period bör dessa utredas parallellt med en tillfällig behandling med insomningspreparat.

Använd inte Zopiclone Actavis

Det är inte lämpligt att du använder Zopiclone Actavis om du har;

 • En allvarlig leversjukdom,
 • Svår muskelsvaghet (myastenia gravis)
 • Otillräcklig andningsfunktion (respiratorisk insufficiens)
 • Andningsstillestånd eller sömnapné under sömnen

Är du överkänslig mot den verksamma substansen zopiklon ska du inte heller använda Zopiclone Actavis.

Undvik följande under behandling med Zopiclone Actavis

I samband med att du medicinerar med Zopiclone Actavis bör du undvika alkohol och psykofarmaka eller läkemedel som påverkar ditt själsliv. Rådgör också med din läkare om du använder andra mediciner i samtidigt med detta läkemedel.

Alkohol, psykofarmaka och andra läkemedel kan påverka effekten av Zopiclone Actavis tas samtidigt med andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering.

Zopiclone Actavis kan ge biverkningar

När du använder Zopiclone Actavis kan du i visa falla uppleva biverkningar. Vilka biverkningar som uppstår, och i vilken omfattning, är individuellt och varierar från person till person.

De vanligaste biverkningarna (drabbar fler än 1 av 100 användare) är;

 • Muntorrhet (omsorgsfull munhygien är viktig)
 • Bitter smak i munnen
 • Dåsighet

Biverkningarna är beroende av den dos Zopiklon Actavis du äter och minskar eller försvinner normalt när dosen minskas.

Mindre vanliga biverkningar (drabbar färre än 1 av 100 användare) är;

 • Huvudvärk
 • Förändrat drömmönster
 • Illamående
 • Oro
 • Yrsel

Sällsynta biverkningar (drabbar färre än 1 av 1000 användare) kan vara;

 • Aggressivitet
 • Förvirring
 • Irritation
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesluckor
 • Sinnesförnimmelser/Hallucinationer
 • Ångest
 • Hudutslag
 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Påverkan på levenzymer

Om du upplever andra symptom som du kopplar till behandlingen, eller om en biverkan blir värre, ska du informera din läkare. Har du frågor om biverkningar ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Beroende

Preparatet ska bara användas vid kortvarig och tillfälliga besvär, eller vid kroniska sömnbesvär endast under en begränsad tid, då det finns risk för att du utvecklar ett beroende av Zopiclone Actavis.

Graviditet och amning

Vid användning av Zopiclone Actavis under graviditet finns risk att fostret påverkas, och under amning kan den aktiva substansen zopiklon överföras till barnet via modersmjölken.

Rådgör därför alltid med läkare före behandling med Zopiclone Actavis under graviditet eller före regelbunden användning av medicinen under en amningsperiod.

Zopiclone Actavis påverkar din reaktionsförmåga

Zopiclone Actavis kan sätta ned din reaktionsförmåga, vilket du bör ta hänsyn till i situationer som fordrar skärpt uppmärksamhet, t.ex. om du ska köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete. Du ansvara själv för att bedöma om du är i tillstånd att framföra ett fordon eller utföra ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker.

En annan faktor som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är effekter och/eller biverkningar vid användning av olika läkemedel. Vill du ha ytterligare och djupare information om biverkningar av den verksamma substansen zopiklon hittar du det här: zopiklon och biverkningar.

Doseringsanvisning

Hur stor dos av Zopiclone Actavis som du ska äta bestäms av din läkare, som avpassar den individuellt för dig. Dessa typer av tabletter finns i två styrkor; 5 eller 7,5 mg.

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett vid sänggåendet.

Då Zopiclone Actavis normalt verkar inom 30 minuter är det viktigt att du tar tabletten i anslutning till sänggåendet, eller först när en naturlig insomning uteblivit efter att du gått till sängs.

Du bör inte ta tabletterna i liggande ställning, då det kan fördröja effekten av preparatet.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du skulle ha fått i dig en för stor dos av medicinen ska du alltid kontakta din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefon 112 (hemsida).

Förvaring av Zopiclone Actavis

Du ska förvara dina tabletter i originalförpackningen och vid högst 25°C.

Har du Zopiclone Actavis som har passerat det utgångsdatum som anges på förpackningen ska du lämna den överblivna medicinen till apoteket för förstöring.

Innehållsdeklaration

Varje tablett innehåller:

 • Zopiklon 5 mg alt. 7,5 mg (verksam substans)

Övriga innehållsämnen:

 • Laktosmonohydrat (30,8 mg resp. 30,8 mg)
 • Kalciumvätefosfat
 • Majsstärkelse
 • Karmellosnatrium
 • Magnesiumstearat
 • Titandioxid (E171)
 • Hypromellos

Zopiclone Actavis 5 mg tabletten innehåller dessutom gul järnoxid (E172).