Zopiklon biverkningar

Bitter smak, dåsighet och andra Zopiklon biverkningar du behöver veta om.

Zopiklon kan, som alla annan medicin, ge biverkningar. Hur ofta och hur omfattande biverkningarna är skiljer från individ till individ, men ca 10% av behandlade patienter upplever någon form av biverkan.

När man prata om zopiklon biverkningar brukar de klass som vanliga, mindre vanliga eller sällsynta. Vad en biverkan klassas som beror på hur många användare som kunnat påvisa att de upplevt biverkan;

 • Mycket vanlig = fler än 1 användare av 10
 • Vanlig biverkan = fler än 1 användare av 100
 • Mindre vanlig = färre än 1 användare av 100
 • Sällsynt biverkan = färre än 1 användare av 1 000
 • Mycket sällsynt biverkan = färre än 1 användare av 10 000

Vilka olika biverkningar substansen zopiklon kan ge upphov till kan du läsa mer om nedan.

Vanliga biverkningar

 • Bitter smak och muntorrhet
 • Dåsighet
 • Rastlöshet/Oro
 • Huvudvärk, yrsel
 • Mardrömmar/Förändrat drömmönster
 • Mag- och tarmbesvär, inkl. illamående och kräkningar

Sällsynta biverkningar

 • Försvagat korttidsminne
 • Psykiska reaktioner – irritabilitet, aggressivitet, hallucinationer, personlighetsförändring
 • Hudproblem och utslag
 • Koordinationsstörningar och motoriska problem
 • Ökning av leverenzymer
 • Dubbelseende

Mycket sällsynta biverkningar

 • Svullnad och svårigheter att svälja eller andas
 • Allvarliga allergiska reaktioner
 • Allvarliga hudreaktioner
 • Förändrad sexlust

MYCKET VANLIGA / VANLIGA ZOPIKLON BIVERKNINGAR

Bitter smak och muntorrhet

Den absolut vanligaste biverkan av zopiklon brukar anges som bitter smak, eller metallsmak, i munnen. Det brukar dock vanligen vara snart övergående. Den bittra smaken är ofta beroende av dosen storlek och minskar eller försvinner helt när dosen minskas.

Fler än 1 av 10 patienter som använder zopiklon får bitter smak som effekt av medicineringen, varför den anses vara en mycket vanlig biverkan.

I samband med intag av zopiklon är det också vanligt att användarna upplever att de blir torra i munnen, något som gör att de lättare kan få hål i tänderna. Patienter som äter zopiklon bör därför vara extra noga med sin tandborstning och gärna använda en fluortandkräm minst två gånger om dagen.

Dåsighet

En annan vanlig biverkan av zopiklon är en viss dåsighet, som kan uppträda dagen efter du använt preparatet. Hur stark effekten är, är ofta beroende av din dosstorlek. Tillsammans med dåsigheten kan också en försämrad uppmärksamhet märkas.

Dåsigheten försvinner oftast helt eller minskar om dosen minskas.

Försvagat korttidsminne

Sömnmedel med substanser som bensodiazepiner och bensodiazepinliknande innehåll kan leda till nedsatt korttidsminne (anterograd amnesi). Försvagning av korttidsminnet inträffar speciellt någon eller några timmar efter att läkemedlet tagits, varför det är viktigt att försöka sova ostört i 7-8 timmar efter att du tagit medicinen. Det är dock en biverkan som anses vara relativt sällsynt.

Rastlöshet/Oro

Rastlöshet eller oro brukar uttrycka sig genom att du har svårt att sitta stilla och slappna av. Det kan också visa sig genom att genom att du gärna går runt i rummet, vrider händerna, knackar med en penna eller oavbrutet tar av och på kläder.
En allmän oroskänsla kan också infinna sig och den kan uttrycka sig i form av nervositet, ängslan, olust, en vag och odefinierad diffus rädsla, otålighet eller allmän anspänning.

Huvudvärk och yrsel

En ganska vanlig bieffekt är att du får huvudvärk och yrsel av att använda zopiklon.

Förändrat drömmönster/Mardrömmar

Det verksamma ämnet zopiklon kan också bidra till att ditt drömmönster förändras och att du upplever dina drömmar som konstiga eller rent av mardrömmar. Detta är en relativt vanlig biverkan av medicinen.

Mag- och tarmbesvär, inkl. illamående och kräkningar

Dessa problem kan innefatta illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, magsmärtor, väderspänning, uppsvälld mage och halsbränna.

MINDRE VANLIGA / SÄLLSYNTA BIVERKNINGAR

Psykiska reaktioner

Vid användning av zopiklon (bensodiazepiner och bensodiazepinliknande substanser) kan vissa psykiska reaktioner finnas med i bilden som en biverkan. Dessa reaktioner är vanligare hos äldre patienter och om de uppträder bör läkare kontaktas och medicineringen troligen avslutas.

 • Upprördhet/Irritabilitet/Aggressivitet/ Raserianfall
 • Vanföreställningar/Illusioner
 • Hallucinationer – att se, höra eller känna saker som inte är verkliga
 • Allvarliga psykiska tillstånd med personlighetsförändring och psykos (förlorad verklighetskontakt)
 • Opassande beteende och andra beteendestörningar

Sömngång (somnambulism)

Att gå i sömnen – eller andra liknande beteende som t.ex. att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen utan att minnas händelsen efteråt – finns registrerade som biverkningar för patienter som ätit zopiklon och inte varit tillräckligt vakna.

Risken för sömngång och liknande beteende ökar om zopiklon intas tillsammans med alkohol eller andra mediciner används parallellt under behandlingen Det kan t.ex. gälla narkotiska smärtstillande preparat, läkemedel mot psykos, sömnmedel eller ångestdämpande/lugnande medel. En ökad risk finns också om zopiklon tas i större doser än de högst rekommenderade.

Hudproblem och utslag

I sällsynta fall kan zopiklon orsaka olika symptom i huden, t.ex. i form av rodnad, fjällning eller blåsor på huden, klåda och ibland även ge nässelutslag.

Koordinationsstörningar och motoriska problem

I sällsynta fall har zopiklon bidragit till att patienter får problem med koordinationen och att kroppens olika delar inte vill samarbeta som normalt. Det kan du uppleva som en svårighet att samordna muskelrörelserna, vilket beror på att de verksamma ämnena i preparatet är effektiva muskelavslappnare.

Koordinationsstörningar och motoriska problem inträffar vanligen i början av behandlingen och försvinner oftast efter upprepad användning.

Ökning av leverenzymer

Vissa patienter kan uppvisa en liten till måttlig ökning av sina leverenzymer vid användning av zopiklon.

Dubbelseende

Ett fåtal användare av zopiklon kan uppleva dubbelseende i början av en behandling. Det är ett symptom som normalt försvinner efter upprepad användning av medicinen.

MYCKET SÄLLSYNTA ZOPIKLON BIVERKNINGAR

Bland de biverkningar som zopiklon kan ge räknas följande till mycket ovanliga och har endast registrerats i för färre än 1 av 10 000 användare.

 • Svullnad i ansikte, läppar eller tunga tillsammans med svårigheter att svälja eller andas (angioödem)
 • Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner)
 • Allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom, erythema multiforme)
 • Förändrad sexlust (minskad libido)

Delta i diskussionen

3 kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Jag vid något tillfälle tagit 4 tabletter 7,5 mg utan att uppleva annat än ovanligt god sömn. Enligt en stor amerikansk forskningsstudie med testpersoner som var 70 plus kunde fp ta 8 7.5-tabletter utan att någon fick någon allvarig biverkan.